Suomen otolaryngologiyhdistys ry

Säännöt

Yhdistyksen hyväksymät 12.10.2012; lisäys mahdollisuudesta osallistua kokouksiin etäyhteydellä 9.10.2020.

Yhdistyksen nimi, tarkoitus ja kotipaikka

1 §

Yhdistyksen nimi on Korva-, nenä- ja kurkkutaudit – pään ja kaulan kirurgia ry.

Ruotsinkielisenä nimenä käytetään Finsk förening för otorhinolaryngologi, huvud- och halskirurgi rf.

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää maassamme korva-, nenä- ja kurkkutautien alan kehitystä, käytännöllistä soveltamista ja tutkimustyötä, ylläpitää hyvää yhteishenkeä alalla toimivien lääkärien keskuudessa ja valvoa heidän yhteisiä etujaan. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää kokouksia ja esitelmätilaisuuksia, tekee esityksiä ja antaa lausuntoja.

Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

2 §

Yhdistyksen kielinä ovat suomi ja ruotsi, kuitenkin niin, että yhdistyksen asiakirjat laaditaan suomenkielisinä, ellei erityisistä syistä ole toisin meneteltävä.

Jäsenet ja kunniajäsenet

3 §

Yhdistyksen äänivaltaiseksi jäseneksi hyväksytään lääkäri, joka on anonut hallitukselta jäsenyyttä ja joka on yhdistyksen kokouksessa avoimessa tai vaadittaessa suljetussa äänestyksessä saanut vähintään 2/3 annetuista äänistä. Tällä sääntömuutoksella ei loukata yhdistyslain 15 §:ssä suojattuja jäsenoikeuksia.

4 §

Hallituksen esityksestä yhdistys voi kutsua jäsenekseen myös muita henkilöitä. Kirjeenvaihtajajäseneksi tai kunniajäseneksi voidaan kutsua henkilö, joka on erityisen tehokkaalla tavalla edistänyt yhdistyksen tarkoitusperiä. Asianmukaisesti perusteltu ehdotus kutsumisesta on vähintään viiden jäsenen allekirjoittamana jätettävä puheenjohtajalle. Puheenjohtaja esittää asian hallitukselle, minkä jälkeen ehdotus ja hallituksen antama lausunto asiasta jätetään yhdistyksen käsiteltäväksi. Jollei yhdistyksen kokous ole kutsumisesta yksimielinen, on kutsumisen puolesta, suljetuin lipuin tapahtuvassa äänestyksessä, annettava vähintään 4/5 äänistä.

5 §

Jäsenen, joka haluaa erota yhdistyksestä, on tehtävä siitä lainmukainen ilmoitus. Yhdistyksen jäsen, joka muistutuksista huolimatta on useamman kuin kahden perättäisen vuoden aikana laiminlyönyt jäsenmaksujen suorittamisen, katsotaan yhdistyksestä eronneeksi. Yhdistyksen hallitus tekee silloin ehdotuksen jäsenen erottamisesta jossakin yhdistyksen kokouksessa. Jäsen, joka on tehnyt itsensä syypääksi tekoon, joka sotii hyvää tapaa vastaan, tai ammatissaan on toiminut yhdistyksen tavoitteiden vastaisesti, voidaan yhdistyksestä erottaa. Yhdistyksen hallitus tehköön silloin ehdotuksen jäsenen erottamisesta jossakin yhdistyksen kokouksessa. Päätöksen tekoon vaaditaan vähintään 2/3 annetuista äänistä.

6 §

Jokainen yhdistyksen jäsen, jäseneksi tai kunniajäseneksi kutsuttua lukuun ottamatta, suorittaa yhdistykselle vuosimaksun, jonka suuruus määrätään jokaisessa vuosikokouksessa vuodeksi eteenpäin. Jäsen vapautuu vuosimaksun suorittamisesta täytettyään 65 vuotta. Hallitus voi vapauttaa jäsenen tämän sairauden tai työkyvyttömyyden perusteella jäsenmaksun suorittamisesta.

Hallitus

7 §

Yhdistyksen asioita hoitaa syyskokouksessa vuodeksi kerrallaan valittu hallitus. Siihen kuuluvat yhdistyksen puheenjohtaja puheenjohtajana, varapuheenjohtaja, rahastonhoitaja, sihteeri ja 3-6 jäsentä.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta niin usein kuin asiat vaativat tai jos kaksi hallituksen jäsentä sitä kirjallisesti puheenjohtajalta pyytää.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi vähintään neljä jäsentä on kokouksessa läsnä. Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee.

8 §

Yhdistyksen nimen kirjoittaa yhdistyksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa. Hallitus voi kuitenkin valtuuttaa rahastonhoitajan yksin nostamaan pankkiin talletettuja rahoja.

Kokoukset

9 §

Yhdistyksen kevätkokous pidetään tammi-maaliskuun aikana ja syyskokous loka-marraskuun aikana hallituksen lähemmin määräämänä ajankohtana. Ylimääräisiä kokouksia pidetään, kun hallitus katsoo ne tarpeellisiksi tai vähintään 1/10 yhdistyksen jäsenistä hallitukselta kirjallisesti pyytää ilmoitetun asian käsittelemistä varten.

Yhdistyksen kokouksista tiedotetaan vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta Suomen Lääkärilehdessä julkaistavalla ilmoituksella tai jäsenkirjeellä kullekin jäsenelle.

Yhdistyksen kokoukseen voi osallistua myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen etäyhteysvälineen avulla kokouksen aikana, mikäli hallitus katsoo tämän menettelyn tarpeelliseksi. Mahdollisuudesta etäosallistumiseen on tiedotettava kokouskutsussa. Jäsenen osallistumisoikeus ja mahdollisen ääntenlaskennan oikeellisuus on varmistettava reaaliaikaisen videoyhteyden tai vastaavan tekniikan avulla. Etäyhteydellä ei voi osallistua Yhdistyslain 23 §:n 1 momentissa käsiteltävien asioiden päätöksentekoon.

Päätökset tehdään, jollei näissä säännöissä ole toisin määrätty, avoäänestyksellä ja yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänestys on kuitenkin toimitettava suljetuin lipuin, milloin sitä koskeva vaatimus kokouksessa on esitetty. Äänten jakaantuessa tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee, paitsi vaaleissa, jolloin arpa ratkaisee.

10 §

Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijat.
 2. Todetaan kokouksen sääntöjenmukaisuus, laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 3. Esitetään yhdistyksen vuosikertomus edelliseltä vuodelta.
 4. Esitetään yhdistyksen tilit ja tilintarkastajien lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta.
 5. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.
 6. Päätetään ylijäämän käytöstä tai alijäämän peittämisestä.
 7. Päätetään muista hallituksen tai jäsenten esittämistä asioista, ottaen huomioon näiden sääntöjen ja yhdistyslain 14 §:n määräykset.

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijat.
 2. Todetaan kokouksen sääntöjenmukaisuus, laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 3. Päätetään hallituksen esityksestä seuraavan vuoden toimintasuunnitelmasta.
 4. Päätetään jäsenmaksun suuruudesta.
 5. Päätetään tulo- ja menoarviosta seuraavalle vuodelle.
 6. Valitaan yhdistykselle puheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet.
 7. Valitaan tilintarkastaja/toiminnantarkastaja ja varatilintarkastaja/varatoiminnan-tarkastaja seuraavan vuoden tilejä ja hallintoa tarkastamaan.
 8. Valitaan edustajat niihin kokouksiin, joihin yhdistyksellä on edustusoikeus.
 9. Päätetään muista hallituksen tai jäsenten esittämistä asioista ottaen huomioon näiden sääntöjen ja yhdistyslain 14 §:n määräykset.

Jäsenten kokouksessa esittämät laajat asiat voidaan ottaa niissä käsiteltäviksi, ei kuitenkaan päätettäviksi. Jos jäsen haluaa jonkin asian yhdistyksen kokouksessa päätettäväksi, tehköön siitä kirjallisen esityksen hallitukselle niin hyvissä ajoin ennen kokousta, että hallitus ehtii antaa siitä lausuntonsa, kuitenkin vähintään 15 vuorokautta ennen kokousta.

Toiminta- ja tilivuosi

12 §

Yhdistyksen toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi. Hallituksen on jätettävä tilit tilintarkastajille viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta, ja tilintarkastajien on palautettava ne lausuntoineen hallitukselle viimeistään viikkoa ennen kokousta.

Sääntöjen muutos ja yhdistyksen lakkauttaminen

13 §

Ehdotus yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen lakkauttamisesta voidaan ottaa käsiteltäväksi ainoastaan kevät- tai syyskokouksessa. Hallituksen tulee saattaa tällaiset ehdotukset oman lausuntonsa ohella yhdistyksen jäsenten tietoon vähintään 14 päivää ennen sitä kokousta, jossa ne tulevat ratkaistaviksi. Päätös on tehtävä vähintään 2/3:n enemmistöllä annetuista äänistä.

14 §

Jos sääntöjen määräämässä järjestyksessä on tehty päätös yhdistyksen lakkauttamisesta, tulee yhdistyksen myös päättää, millä tavalla sen hallussa olevat varat on käytettävä. Tarvittaessa kutsuttakoon tätä tarkoitusta varten erityinen kokous koolle.

Mitä päätöksiin tällaisessa tapauksessa tulee, olkoon voimassa, että kertyneet varat käytetään tarkoitukseen, jotka edistävät sääntöjen 1 §:ssä mainittuja tarkoitusperiä. Kuitenkin noudatettakoon lahjoitettuihin ja jälkisäädösten kautta yhdistyksen haltuun joutuneisiin varoihin nähden lahjakirjoihin ja jälkisäädöksiin liittyviä määräyksiä.